Nabídka

Všeobecné obchodní podmínky

 • Kategorie: Uncategorised
 • Napsal Ondrej Vymetalik
 • Zobrazeno: 1565
 • 24 kvě

Všeobecné obchodní podmínky

Tomáš Vitula – Bikes Plast, IČ 72983761, se sídlem Bělotín 316, 753 64 Bělotín

 

 1. Preambule

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) platí pro nákup v internetovém obchodě www.bikesplast.cz, který je provozován firmou Tomáš Vitula – Bikes Plast, IČ: 72983761, se sídlem Bělotín 316, 753 64 Bělotín (dále jen prodávající). Tyto VOP upravují vztahy v oblasti prodeje zboží mezi prodávajícím a jeho obchodními partnery (dále jen kupující). 

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se s VOP, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, seznámil, a že s nimi souhlasí. Na tyto VOP je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

 

 1. Definice
 1. Prodávající – prodávajícím je Tomáš Vitula – Bikes Plast, IČ: 72983761, se sídlem Bělotín 316, 753 64 Bělotín.
 2. Kupující – kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel. 

Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Spotřebitel při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, případně údaje, které chce mít uvedeny na obchodních dokladech. Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. a Zákona o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb.. Oba v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

 

Podnikatelem se rozumí osoba zapsaná v obchodním rejstříku (obchodní společnosti). Dále osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění (živnostník zapsaný v živnostenském rejstříku). A osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů (např. svobodná podnikání jako advokacie apod.). Právní vztahy prodávajícího s podnikatelem výslovně neupravené těmito VOP a ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím, se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími. Individuální smlouva mezi kupujícím a prodávajícím je nadřazena VOP.

 

 1. Spotřebitelská smlouva

Kupní smlouva, smlouva o dílo, případné jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud jsou smluvními stranami spotřebitel a prodávající.

 

 1. Zpracování osobních údajů

Ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon”) a také dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „GDPR”) naše firma zpracovává osobní údaje registrovaných zákazníků na webových stránkách.

Při registraci se ptáme na Vaše jméno, příjmení, případně firmu včetně nutných náležitostí (IČ a DIČ), adresu (korespondenční a doručovací), přihlašovací jméno s heslem, telefonní kontakt a emailový kontakt. Tyto údaje jsou u nás bezpečně uloženy, šifrovány a nejsou předávány třetím osobám. Osobní údaje využíváme pouze pro obchodní účely a jsou uvedeny na dokumentech nutných k vyřízení objednávky.

Kupující svým svobodným rozhodnutím (stiskem tlačítka „KOUPIT TEĎ“) nebo registrací na našich stránkách vyjadřuje souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely obchodní činnosti prodávajícího / provozovatele tohoto internetového obchodu. Správce tímto informuje subjekt údajů a poskytuje mu výslovné poučení o právech vyplývajících z výše uvedených (zákon a nařízení). Zejména o tom, že poskytnutí osobních údajů správci je dobrovolné, že subjekt údajů má právo k jejich přístupu, má právo souhlas kdykoli odvolat a dále má právo se v případě porušení svých práv obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů a požadovat odpovídající nápravu, kterou je např. zdržení se takového jednání správce, odstranění vzniklého stavu, poskytnutí omluvy, provedení opravy či doplnění, zablokování, likvidace osobních údajů, zaplacení peněžité náhrady, jakož i využití dalších práv vyplívajících z obou uvedených.

Pokud si kupující přeje opravit osobní údaj, který o něm prodávající zpracovává, nebo souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat, může tak učinit zasláním emailu na e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , v němž vyplníte minimálně své identifikační údaje a skutečnost, že si přejete úpravu nebo odvoláváte svůj souhlas. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházející ze souhlasu, který jste udělil/a před jeho odvoláním. 

 

 1. Objednávka a uzavření smlouvy

Kupující je oprávněn objednat zboží u prodávajícího skrze objednávkový systém internetového obchodu, popř. telefonicky.

Návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky, popř. telefonickou objednávkou kupujícího a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na zadaný email kupujícího, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu včetně dohodnuté ceny lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Některé druhy méně prodávaného zboží není prodejce schopen z kapacitních a ekonomických důvodů dlouhodobě skladovat. Při objednávce nad částku Kč 15000,- se kupující zavazuje uhradit prodávajícímu zálohu ve výši 50% z prodejní ceny zboží. Prodávající je povinen objednat zboží u dodavatele až v okamžiku plné úhrady výše zálohy kupujícím. K úhradě zálohy akceptuje prodávající platební podmínky uvedené v části 6 VOP, a to pod body platba předem bankovním převodem. Záloha je vratná pouze v případě, kdy prodávající není schopen zajistit dodání zboží kupujícímu.

VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce, přičemž kupní smlouvu je možné uzavřít též pouze v českém jazyce. Kupující, který má trvalé bydliště v členském státě EU mimo území České republiky, popř. který je občanem členského státu EU mimo území České republiky, potvrzením objednávky souhlasí s uzavřením kupní smlouvy v českém jazyce. Po uzavření smlouvy není možné zjišťovat, zda při zpracování dat před podáním objednávky vznikly chyby, případně tyto chyby opravovat. Uzavřená kupní smlouva je prodávajícím archivována a je po vyžádání kupujícím přístupná ve lhůtě 1 rok ode dne jejího podpisu.

 

 1. Cena a platba

Nabídka ceny uváděné v internetovém obchodně prodávajícího jsou smluvní, konečné a vždy aktuální a platné. A to po dobu, kdy jsou takto prodávajícím v internetovém obchodě nabízeny. Náklady na dopravu jsou uvedeny v části 7 VOP. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku nese kupující. Konečná kalkulovaná cena po vyplnění objednávkového formuláře je uvedena bez dopravného. Toto je kalkulováno zvlášť dle rozměru zásilky a cena je kupujícímu oznámena. Jako cena při uzavření smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím platí cena uvedená u zboží v době objednávky kupujícím. Daňový doklad na základě kupním smlouvy slouží zároveň jako dodací list. Kupující může zboží převzít zásadně až po jejím úplném uhrazení, pokud není dohodnuto jinak. V případě, kdy kupující provede úhradu a prodávající posléze není schopen zajistit dodání zboží, vrátí neprodleně plnění kupujícímu dohodnutým způsobem. Lhůta k vrácení vynaložených prostředků je závislá na zvoleném způsobu vrácení, nesmí však překročit 30 dní od okamžiku, kdy tato nemožnost vznikla.

Zboží zůstává až do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

 

Prodávající akceptuje následující platební podmínky:

 1. dobírka
 2. platba v hotovosti při převzetí
 3. platba předem bankovním převodem

 

 1. Dodací lhůta a podmínky dodání

Prodávající splní dodávku zboží předáním tohoto zboží kupujícímu nebo předáním zboží prvnímu dopravci. Tím také přechází na kupujícího nebezpečí škody na věci. 

Dostupnost zboží je uvedena vždy v detailu. Dodací lhůta je závislá na dostupnosti zboží, platebních podmínkách a podmínkách dodání, a je stanovena na 2-31 dní. V nepříznivých podmínkách jako probíhající sezóna, překážky na straně prodávajících se může výjimečně prodloužit. V běžných případech zboží expedujeme zboží do 10 pracovních dní od uhrazení plné výše kupní ceny při platbě předem nebo v případě platby na dobírku nebo v hotovosti. Konečný termín dodání je vždy uveden v emailu, jímž se potvrzuje objednávka. Součástí dodávky není instalace zakoupeného zboží. Společně se zásilkou obdrží kupující daňový doklad / fakturu.

Dodací lhůta začíná u zboží, které bude kupujícím placeno při převzetí, tj. na dobírku, běžet dnem platného uzavření smlouvy. V případě, že kupující zvolil jinou variantu úhrady než zaplacení při převzetí, začíná dodací lhůta běžet až od úplného zaplacení kupní ceny, tj. připsáním příslušné částky na účet prodávajícího.

Prodávající akceptuje následující dodací podmínky:

 1. Česká pošta

V případě výměny zboží ve lhůtě 14-ti dnů od zakoupení zboží jsou kupujícímu účtovány náklady na poštovné, a to v každém jednotlivém zaslání zboží směrem ke kupujícímu. V případě vrácení zboží kupujícím prodávajícímu do 14-ti dnů od zakoupení zboží hradí náklady na poštovné kupující.

 1. osobní převzetí
 2. V případě výměny zboží ve lhůtě 14-ti dnů od zakoupení zboží je možno provést výměnu na základě dohody, za které zboží bude takto provedeno. Dodání / převzetí bude dohodnuto dle skladové dostupnosti uvedeného zboží. V případě zaslání Českou poštou jsou kupujícímu účtovány náklady na poštovné, a to v každém jednotlivém zaslání zboží směrem ke kupujícímu. V případě vrácení zboží kupujícím prodávajícímu do 14-ti dnů od zakoupení zboží prostřednictvím České pošty hradí náklady na poštovné kupující.

 

 

 

 1. Záruka a servis

Při prodeji zboží je záruční doba 24 měsíců nestanoví-li aktuální verze příslušného zákona jinak. Je-li na prodávané zboží, jejím obalu nebo návodu k ní připojenému vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití zboží, skončí záruční doba uplynutím této lhůty.

Záruka se nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jejím obvyklým užíváním. U zboží prodávaného za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.

V souladu s právním řádem České republiky není kupujícím, který je podnikatelem a zboží nakupuje v souvislosti s podnikáním, poskytována záruka na zboží mimo obecnou odpovědnost prodávajícího za vady zboží při jeho předání. Kupujícím, kteří jsou podnikateli a kupují zboží v souvislosti se svou podnikatelskou činností, je poskytována záruční doba 12 měsíců.

Pro uplatnění záruční opravy je potřebné předložit pořizovací doklad (účtenka, faktura), popř. záruční list. V případě zaslání zboží je nutné zboží zabalit pro přepravu takovým způsobem, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.

Prodávající neposkytuje kupujícímu pozáruční servis.

 

 1. Reklamační řád

V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má kupující, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění záruky následující práva:

 1. vada odstranitelná
 • právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady
 • právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné
 • v případě nemožnosti postupů uvedených výše má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy
 1. vada neodstranitelná
 • právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy v případě vady odstranitelné, pokud kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě (tzn. zboží bylo již 3x reklamováno pro stejnou vadu) nebo pro větší počet vad zboží řádně užívat
 • právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od smlouvy, jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li kupující výměnu věci
 • právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.

Reklamaci lze uplatnit u prodávajícího, a to ve všech jeho provozovnách.

 

Reklamace se nevztahuje na případy:

 • vznikla-li vada nebo poškození prokazatelně nesprávným užíváním, v rozporu s návodem k použití anebo jiným nesprávným jednáním kupujícího
 • prokazatelných a nedovolených zásahů do zboží
 • na vady, které vznikly běžným opotřebením zboží se stanovenou lhůtou použití dle zvláštních právních předpisů, pokud je taková reklamace uplatňována
 • po uplynutí lhůty
 • na vady způsobené vlivem živelných katastrof

 

 1. Ukončení smlouvy

Vzhledem k charakteru uzavření kupní smlouvy prostřednictvím komunikace na dálku má kupující, který je spotřebitelem, právo odstoupit od této smlouvy bez jakékoli sankce ve lhůtě 14-ti dnů od převzetí zboží. Dále má kupující, který je spotřebitelem právo odstoupit od smlouvy v souladu s příslušným ustanovením občanského zákoníků ve znění pozdějších předpisů. 

Výše uvedené se nevztahuje na kupujícího, který je podnikatelem a uzavírá kupní smlouvu v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V případě výše uvedeného odstoupení od smlouvy bude prodávajícím zaslána kupní cena na bankovní účet kupujícího, který za tímto účelem prodávajícímu sdělí. 

Prodávající má právo odstoupit od smlouvy v případě, kdy kupující neuhradí plnou výši kupní ceny ve lhůtě 30-ti dnů ode dne uzavření smlouvy.

 

 1. Závěrečná ustanovení

Kupující umožní prodávajícímu plnění povinností v souladu s nabídkou / smlouvou, k čemuž vyvine veškerou potřebnou součinnost.

Kupující se zavazuje uhradit veškeré náklady vzniklé prodávajícímu rozesíláním upomínek a náklady spojené s vymáháním případných pohledávek.

Kupující bere na vědomí, že prodávající je oprávněn postoupit svou pohledávku ze smlouvy třetí osobě.

Kupující bude neprodleně informovat prodávajícího o změně svých identifikačních údajů, a to nejpozději do 5-ti pracovních dnů ode dne, kdy taková změna vznikla.

 

Strany se zavazují, že vynaloží maximální úsilí na smírné řešení veškerých sporů vzešlých ze smlouvy a/nebo VOP nebo v souvislosti s nimi.

Vzájemný závazkový vztah smluvních stran se řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. v platném znění. Pro účely kontraktace s mezinárodním prvkem tímto v souladu s čl. III nařízení č. 593/2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy, přijatého Evropským parlamentem a Radou Evropské unie dne 17. června 2008 (dále jen „Rim I“), že zvolily rozhodným právem pro kupní smlouvu a tyto VOP právo české, a to s vyloučením použití „Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží“. Touto volbou není dotčen čl. IV Řim I, týkající se spotřebitelských smluv.

 

V případě, že kterékoli ustanovení smlouvy a/nebo VOP je nebo se stane či bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to (v nejvyšším rozsahu povoleném právními předpisy) platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení smlouvy a/nebo VOP. Smluvní strany se v takových případech zavazují nahradit neplatné či nevymahatelné ustanovení ustanovením platným a vymahatelným, které bude mít do nejvyšší míry stejný a právními předpisy přípustný význam a účinek, jako byl záměr ustanovení, jež má být nahrazeno.

Z právní opatrnosti tímto smluvní strany prohlašují, pro případy kontraktace s mezinárodním prvkem pro jakékoli případy sporů (s výjimkou sporů, u nichž je dána výlučná pravomoc rozhodce a/nebo v souvislosti s nimi) či pro případy, u nichž by bylo pravomocným rozhodnutím soudu shledáno, že zde není dána pravomoc rozhodce dle tohoto článku VOP, že v souladu s čl. 23 Nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000, o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, sjednávající výlučnou příslušnost Městského soudu v Olomouci pro rozhodování veškerých budoucích sporů ze smlouvy a/nebo VOP a/nebo v souvislosti s nimi. Taktéž smluvní strany tímto zakládají pro veškeré spory se smlouvou a VOP (s výjimkou sporů, u nichž je dána výlučná pravomoc rozhodce a/nebo v souvislosti s nimi) výlučnou pravomoc Městského soudu v Olomouci.

 

Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1.1.2015 a jsou k dispozici taktéž na internetových stránkách prodávajícího. Tyto VOP je prodávající oprávněn kdykoli změnit. VOP pak pozbývají platnosti a účinnosti dnem nabytí účinnosti VOP pozdějších.

Dne 24.5.2018 byl upraven čl. 4 o nové skutečnosti týkající se ochrany osobních údajů. 

Přihlásit nebo Registrovat